Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Kök Hücre Nedir?

Vücudumuzu oluşturan, diğer yapılara dönüşebilen ve çoğalabilme özellikleriyle kendilerini devamlı yenileyebilen ve farklılaşma (plastisite) kabiliyeti bulunan hücrelere kök hücre denilmektedir. İnsan vücudunda bulunan ve her türlü vücut hücresine dönüşebilen ana hücreler olan kök hücrelerinin bir diğer özelliği de tek bir hücreden çok sayıda yeni kök hücre oluşturmasıdır.

Kök Hücre nerelerden üretilir?

Kök Hücreler vücudumuzun her yerinde bulunurlar ve üretilir. Bununla beraber başta;

 • Göbek Kordonu’ndan,
 • Amniyon zarı’ndan,
 • Plesenta’ dan,
 • Kemik İliği’nden,
 • Yağ Dokusu’ndan üretilirler.

Yağ Dokusundan elde edilen Kök Hücre;

Yağ (adipoz) dokusu, yağ hücrelerinin bir araya gelmesinden oluşur. Sağlıklı ve yetişkin bir bireyin toplam vücut ağırlığının %10-15’i yağ dokusu olup; bu dokunun yaklaşık yarısı cilt altında, geri kalanı da karın boşluğu ve iç organlar arasında yer alır. (1)

Kas-iskelet sistemi hasarlı dokularının onarım ve yenilenmesinde kullanılabilecek zengin hücre kaynağıdır.

Yağ dokusunun içinde kemik iliğine kıyasla daha fazla (300 kat) kök hücre bulunduğu yapılan araştırmalara göre saptanmıştır.(2, 3)

Enerji depolanmasından sorumlu olan beyaz yağ dokusu; Olgun yağ hücrelerinden ve Stromal Vasküler Fraksiyon (SVF) ‘dan oluşur.

SVF, yağ dokusundan çeşitli yöntemler sonucu elde edilen, hasarlı dokularının onarım ve rejenerasyonunda kullanılabilecek heterojen bir hücre topluluğu olarak adlandırılır.

Bu hücre topluluğu içinde yer alan başta Mezenkimal Kök Hücre (MKH) olmak üzere pek çok kök hücre bulunmaktadır.

MKH, kendilerini yenileme ve farklılaşma özellikleri vardır. Ayrıca, Immunomodulatör (Bağışıklık sisteminin yanıtını değiştiren maddeler)  ve immunosupresif (Bağışıklık sisteminin baskılanması durumu) etkilere de sahiptir.

Yağ dokudan elde edilen MKH’ nin hem elde edilmesi daha kolaydır, hem de daha fazla kök hücre içerir (4).

Yağ dokusundan izole edilmiş MKH, Adipoz Kökenli Kök Hücre – ADSC (Adipose Derived Stem Cell) olarak adlandırılır.   Yağ dokusu kapiller damarlardan zengin olduğundan, bu bölge MKH’ler için de iyi bir depodur.

Adipoz kökenli kök hücreler; Vasküler endoteliyal büyüme faktörü (VEGF), Hepatosit büyüme faktörü (HGF), İnsülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1) gibi büyüme faktörlerini salgılarlar. Bu özelliği ile anjiyogenesisi (damar oluşumu) artırarak, enjekte edildiği bölgeye oksijen ve besin taşınmasını sağlar ve tamir mekanizmalarını harekete geçirir.

Kök hücre tedavisi nedir?

Kök hücre tedavisi; vücudun (genellikle yağ dokusu veya kemik iliği gibi) bir yerinden izole edilen kök hücrelerin, vücudun hasarlı bölgesine enjekte edilmesi sonucunda, vücudun kendi iyileşme potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir tedavi yöntemidir.

Çok çeşitli kök hücre elde etme yöntemleri bulunmaktadır. Gerek kök hücre zenginliği, ekonomik olması,   gerekse hazırlanma ve uygulama kolaylığı gibi faydaları nedeniyle en sık kullanılan yöntem yağ dokudan elde edilen kök hücre yöntemidir.

Az bir miktar yağ dokusu Lipoaspirasyon ( yağ aldırma) yöntemiyle alınır. Bir sıra doğal yöntemler kullanılarak kısa süre içinde kök hücreden zengin bir doku elde edilir.  Elde edilen kök hücreden zengin bu hücre topluluğu; herhangi bir nedenden dolayı hasar gören dokuların onarımını ve doğal hallerine dönmelerini sağlamak için hasarlı bölgeye uygulanır.

Adipoz dokudan elde edilen kök hücre tedavisi sonrasında 4-5 gün sonrasında hasarlı dokudaki ağrıda azalma ile etkisi başlayıp,   hasarlı dokunun durumuna göre değişkenlik göstermek ile beraber etkisi uzun bir süre devam etmektedir.

Kök hücre tedavisinde yan etki olur mu?

Kök hücre enjekte edilen bölgede bildirilen ciddi bir ağrı ya da hasar yoktur. Sadece uygulama bölgesinde nadirde olsa az miktar ağrı olabilir. Hastaların normal aktivitelerini sürdürme konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.

Ayrıca, Lipoaspirasyon yapılan bölge ise max. 7-8 günde iyileşir.

LİPOCELL

Adipoz dokuyu, otolog ve kapalı bir sistemde tek bir cerrahi işlem ile Mezenkimal Kök Hücre’ den zengin Stromal Vasküler Fraksiyon’a dönüştüren tek kullanımlık, steril tıbbi cihazdır.

Etki Mekanizması;

Vücutta hasarlı olan bölgeye enjekte edilen LİPOCELL, hasara tepki olarak kılcal damarlardan ayrılıp, aktif MSC’ ye dönüşen Perisitlerin (Bağ doku kökenli kılcal damarlarda bulunan ve makrofajlara dönüşebilen hücre) devamlılığını sürdürmesini sağlayan bir sistemdir.

Maksimum 20 – 30 dk süren bu mekanik SVF işlemi 3 aşamadan oluşmaktadır;

 • Filtrasyon
 • Lipoaspirasyon
 • Yıkama, Ayrıştırma, Pürüfiye adipoz doku elde edilme

1-FİLTRASYON

Uygulama öncesinde; Adipoz dokunun daha kolay ve komplikasyonsuz alınması için Lipoaspirasyon bölgesine enjekte edilmek üzere Tumescent (Kline) Solüsyonu hazırlanır.

TUMESCENT (KLINE) solüsyonu; 250 ml SF içine 20 ml Lokal Anestezik (% 2), 0,5 mg Adrenalin çözeltisinden oluşur.  Hazırlanan solüsyon içerisinde bulunan Anestezik madde sayesinde karın bölgesinde ağrının az, Adrenalin çözeltisi sayesinde ise kanamanın az olması amaçlanmaktadır.

Hazırlanan bu Kline solüsyon;  60 cc Adipoz doku alınması için 180 cc (1/3 oranında)  olacak şekilde; Karın bölgesinin 1 cm altında, karın – iliak bölgeye 45 Derece açı ile girilerek karın bölgesine filtre edilir. Filtre işleminden sonra 5 – 7 dk. beklenir.

2-LİPOASPİRASYON

Kline solüsyonun filtre edildiği karın bölgesinden otomatik kilitlenme özelliği olan özel şırıngalar ile 60 cc yağ doku alınır.

3-Yıkama, Ayrıştırma, Pürüfiye adipoz doku elde edilme

Lipoaspirasyon sonucu alınan yağ dokudan; serum fizyolojik vasıtasıyla fazla yağ, su, hematopoetik hücrelerden ve diğer yağlı kalıntılardan 50 mikronluk özel filtreli cihaz sayesinde doku ayrıştırılması ve süzülmesi sağlanır.

Elde edilen pür Mezenkimal Kök Hücreden zengin SVF,  enjeksiyon için hazırdır.

LİPOCELL tedavi alanları;

Kök Hücre tedavisi, Rejeneratif tedavilerin en başında yer alır. Hasarlı dokulara Adipoz kökenli kök hücre enjeksiyonu ile doğal rejenerasyonu tetiklemeyi amaçlayan bu sistem;

 • Tüm travmatik ve dejeneratif eklem hastalıklarında,
 • Tüm skar dokularının iyileşmesi ve estetik amaçlı yapılan tüm cerrahi girişimlerde,
 • Jinekoloji’ de,
 • Üroloji’ de,
 • Ağrı tedavisinde,
 • Yara bakımı tedavisinde kullanılır.

 

LİPOCELL KLİNİK DATALAR

KLİNİK ÇALIŞMA 1

Percutaneous Fat Transfer to Treat Knee Osteoarthritis Symptoms: Preliminary Results; 

Ezio Adriani, Mariagrazia Moio; Berardino Di Paola; Walter Salustri; Andrea Alfieri; Paola Parisi; Marco Ruggiero; Zack Borab; Bruno Carlesimo (13)

 Çalışmanın amacı: Semptomatik osteoartrit (OA) tedavisindeki 30 hastaya diz eklemine perkütanöz olarak enjekte edilen LİPOCELL ile alınmış, otolog SVF yağ dokusunun 0., 1., 3. ve 12. ay’larda güvenilirliğini ve etkinliğini değerlendirildiği çalışma;

 • 50 – 80 yaş aralıklarındaki (ortalama 63 yaş) (12 Kadın / 18 Erkek hasta)
 • BWI ortalaması: 25.1
 • LİPOCELL sonucunda elde edilen SVF’den sorunlu dize 5-6 ml enjekte edilir.

Ayrıca, tedavi sonrası yan etkiler (advers reaksiyonlar) ve nonsteroid anti-inflamatuvar ilaçların tüketimi kontrol edilmiştir.

Çalışmanın sonuçları;

Hastaların VAS, ağrı değerlendirilmesinde istatiksel olarak anlamlı bir düşüş görülmüştür.

 

Hastaların, WOMAC genel hareketlilik skoru değerlenmesinde istatiksel olarak anlamlı bir artış görülmüştür.

 • Ciddi bir yan etki belirtilmemiş olup, sadece 1 hastada lipoaspirasyon bölgesinde Hematom görülmüştür.
 • Hastaların tedavi içerisinde iken; Ağrı kesici kullanımında azalma olmuştur.

Diz osteoartrit tedavisinde, tedavi yöntemi olarak otolog SVF işlemi; hastaların kullanımı için basit, hızlı ve hastalık oranından düşüşe neden olması sebebiyle tedavi yöntemi olarak önerilmektedir. (13) 

KLİNİK ÇALIŞMA 2

To evaluate the efficacy of autologous adipose tissue graft in the treatment of symptomatic mild to moderate gonarthrosis in terms of pain reduction and improvement of joint function; E. ADRIANI M.D., B. Di Paola M.D., B. Carlesimo M.d., E. De Fenu M.D.

Çalışmanın amacı; Kellgren-Lawrence scale değerlendirmesine göre Evre II – III’ de olan Semptomatik Gonartroz tanısı alan 103 hastada ile yapılan; Lipocell ile alınmış, otolog SVF yağ dokusunun 0., 1., 3., 6. ve 12. ay’ da tedavi öncesi ve sonrası VAS, WOMAC ve IKDC değerlendirmek.

Çalışmanın alım kriterleri;

 • Kellgren-Lawrence scale göre Evre II – III’ de olan Semptomatik Gonartroz hastası
 • BMI < 35 olan hastalar
 • 40 – 70 yaş arası kadın / erkek hasta

Çalışmanın dışlama kriterleri;

 • Eş zamanlı romatizmal hastalıkları olan hastalar
 • BMI (Vücut Kitle İndeksi) > 35 olan hastalar
 • Anti-koagulan tedavi gören hastalar
 • Eklem enfeksiyonları olan hastalar
 • Çalışma protokolüne uyumlu olmayan hastalar

Çalışmanın sonuçları;

Hastaların VAS, ağrı değerlendirilmesinde istatiksel olarak anlamlı bir düşüş görülmüştür.

Hastaların IKDC, Subjektif diz aktivitelerinin değerlenmesinde istatiksel olarak anlamlı bir artış görülmüştür.

Hastaların IKDC, Subjektif diz aktivitelerinin değerlenmesinde istatiksel olarak anlamlı bir artış görülmüştür.

Gonartroz hastalığında semptomatik tedavisi için tatmin edici sonuçlar vermesi, eklem fonksiyonlarının ve spor aktivitelerinin iyileştirilmesi nedeniyle tedavi yöntemi olarak önerilmektedir (14)

REFERANSLAR

 • Exp Cell Res. 2006 Apr 1;312(6):727-36. Epub 2005 Dec 28.
 • Stem Cell Res Ther. 2013 Aug 1;4(4):91. doi: 10.1186/scrt277.
 • Baer et al., 2012 (Stem Cells International)
 • Cell J. 2014 Fall;16(3):263-70. Epub 2014 Oct 4.
 • Curr Stem Cell Res Ther. 2017 Sep 15. doi: 10.2174/1574888X12666170915120620.
 • 2013 Apr;29(4):748-55. doi: 10.1016/j.arthro.2012.11.017. Epub 2013 Jan 29.
 • Am J Stem Cells. 2013; 2(1): 22–38. Published online 2013 Mar 8.
 • Stem Cells Cloning. 2014; 7: 1–17. Published online 2014 Jan 16. doi: 2147/SCCAA.S42880
 • Journal of Orthopaedic Surgery and Research201611:42. Filardo et al. 2016. 10.1186/s13018-016-0378-x
 • BMC Musculoskelet Disord. 2013 Dec 1;14:337. doi: 10.1186/1471-2474-14-337.
 • Clin Cases Miner Bone Metab. 2012 Jan;9(1):24-7. Epub 2012 May 29Trends Biotechnol. 2006 Apr;24(4):150-4. Epub 2006 Feb 20
 • Kuhbier JW, Weyand B, Radtke C, Vogt PM, Kasper C, Rimers K. Isolation, characterization, differentiation, and application of adipose-derived stem cells. Adv Biochem Eng Biotechnol 2010;123:55–105
 • Joints 2017;5:89–92. Ezio Adriani, MD, Department of Orthopedics and Traumatology, Sport Clinique, Via Antonio Bertoloni 32, 00197, Rome, Italy
 • To evaluate the efficacy of autologous adipose tissue graft in the treatment of symptomatic mild to moderate gonarthrosis in terms of pain reduction and improvement of joint function; E. ADRIANI M.D., B. Di Paola M.D., B. Carlesimo M.d., E. De Fenu M.D.